Home > Projekte 2019

Apilikimi i një qasje pro- viktimave si mënyra më e mirë për zbatimin e duhur të ligjit

Objektivi i përgjithshëm: Sigurimi i një mbrojtjeje efektive dhe mbështetjeje ligjore për viktimat e trafikimit bazuar në qasjen pro- viktimave, si përgjigja më e mirë për të realizuar të drejtat e tyre dhe për të luftuar fenomenin në përgjithësi. Objektivat specifikë të projektit: Monitorimi i 10 rasteve (viktima të trafikimit - përfitues të D&E gjatë [...]

“Mbështetje për fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për të qënë të sigurt nga abuzimi dhe neglizhimi“

Qëllimi i projektit: Ky projekt do t’i ndihmojë fëmijët e viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje që të marrin kujdesin e duhur pasdite dhe të rriten në një mjedis të qetë,  të sigurtë dhe nën përkujdesje ashtu si fëmijët e tjerë. Ky projekt ka 5 komponentë ndërhyrjeje: 1) vazhdimi i kujdesit mbasdite për fëmijët e nënave [...]

Rritja e përpjekjeve për riintegrimin e viktimave të trafikimit në Shqipëri

Objektivat specifike: • Të ofrojë paketë të plotë shërbimesh riintegrimi për vajzat dhe gratë viktima trafikimi në Shqipëri – raste të reja dhe në proces riintegrimi. • Të kontribuojë në identifikimin dhe asistimin e meshkujve viktima trafikimi. • Të rrisë përpjekjet për fuqizimin ekonomik të viktimat të trafikimit në Shqipëri. • Të kontribuojë në rritjen [...]

Bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve dhe grupeve të ish-viktimave të trafikimit dhe dhunës në familje për fuqizimin ekonomik të viktimave

Periudha: Janar 2018 – Dhjetor 2019 Partnerët e projektit: Qendra për Familjen dhe Fëmijën (KMOP) është një nga organizatat jofitimprurëse më të vjetra greke, me mbi 40 vjet eksperiencë në mbështetjen e grupeve të disavantazhuara. KMOP është e angazhuar për ta bërë botën më të mirë dhe ka një përvojë të gjatë në menaxhimin e projekteve [...]

Drejtësia është histori e vërtetë kur në plan të parë janë viktimat

Ky projekt është pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Children në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara. Objektivi i përgjithshëm: Sigurimi i një mbrojtje [...]

“Edhe zërat tanë”

Projekti “Edhe zërat tanë” promovon qasjen pjesëmarrëse për të përfshirë fëmijët dhe të rinjtë në adresimin e dhunës seksuale ndaj fëmijëve në të gjithë Europën. Objektivat e projektit: Të ngrejë kapacitetet e profesionistëve për të ndërmarë aktivitete etike advokuese me të rinjtë për dhunën seksuale ndaj fëmijëve; Të rrisë kapacitetet e të rinjve të prekur [...]

“Të rrisim identifikimin proaktiv të viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit në nivel local”

Qëllimi I projektit: Të rris  identifikimin e viktimave / viktimave të mundshme të trafikimit dhe referimin e tyre për të marr shërbime dhe asistencë  direkte në nivel lokal dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit  e  Mekanizimit Kombëtar të Referimit. Objektivat e projektit janë: Riaktivizimi I Mobile Unit në Tiranë Të rris identifikimin e Viktimave/ viktimave të [...]