Home > Projekte > Rritja e aksesit në drejtësi për viktimat e krimit nëpërmjet ofrimit të ndihmës ligjore falas

Objektivat specifikë:

Objektivi 1 – Ofrimi i ndihmës ligjore falas nëpërmjet avokatëve profesionistë për viktimat e krimit përfshirë viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës në familje, viktimat e abuzimit seksual si dhe femijet viktima.

Objektivi 2 –  Përgatitja  dhe publikimi i një udhëzuesi praktik për avokatët, bazuar në modele të suksesshme të ndihmës juridike parësore dhe dytësore për grupe të ndryshme viktimash të krimit.
Objektivi 3 –  Krijimi dhe rritja e kapacitetve të një rrjeti kombëtar të avokatëve “pro-bono” për ofrimin e ndihmës juridike falas për viktimat e krimit.

Donator: UNDP Justice

Periudha: Nentor  2021  – Tetor  2022