Home > Projects 2024

Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri

Titulli i projektit: Paketa e Avokimit të të mbijetuarve për përmirësimin e përgjigjes së drejtësisë penale ndaj viktimave të reja të dhunës seksuale në Shqipëri Qëllimi i përgjithshëm: Paketa e propozuar e Avokimit do të zgjerojë fushën e punës së Panelit të të Mbijetuarve dhe do të forcojë pozicionin e tij midis kontribuesve të drejtësisë [...]

“Fuqizojmë Komunitetin në Bashkinë Lezhë” – Faza I

Titulli i projektit: “Fuqizojmë Komunitetin në Bashkinë Lezhë” – Faza I Zonat e projektit: Bashkia Lezhë Qëllimi i përgjithshëm: Qëllimi i këtij projekti është të fuqizojmë individë nga komunitetet vulnerabël, përfshirë gratë dhe vajzat, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit në Bashkinë Lezhë. Objektivat e projektit janë: - Krijimi i [...]

“Fuqizimi i stafit që punon me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional”

Titulli i projektit: “Fuqizimi i stafit që punon me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional” Qëllimi i përgjithshëm: Të mbështesë profesionistët që punojnë me viktimat e trafikimit për të parandaluar traumën dytësore dhe konsumimin profesional. Objektivat specifikë: - Përmirësimi i strategjive për parandalimin e traumave sekondare dhe konsumimin profesional për [...]

“Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për gratë e mbijetuara të dhunës, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri”

Titulli i projektit: “Ofrimi i programeve të riintegrimit ekonomik për gratë e mbijetuara të dhunës, duke përfshirë gratë nga grupet vulnerabël në bashkitë e synuara në Shqipëri” Zonat e projektit: Kamëz, Krujë, Cërrik, Gramsh, Vlorë, Fier dhe Lushnje Qëllimi i përgjithshëm: Forcimi I kapaciteteve të institucioneve shtetërore dhe joshtetërore për të ofruar shërbime afatgjata rehabilitimi [...]

Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh)

Titulli i Projektit: Konsolidimi i Sistemeve për Fuqizimin e Viktimave në Shqipëri @ Shkodёr (TVESA@Sh) Zonat e projektit: Bashkia Shkodër Qëllimi i përgjithshëm: Zgjerimi i modeleve ekzistuese të shërbimeve të kujdesit social, arsimit gjithëpërfshirës dhe punësimit të grupeve në rrezik në Bashkinë e Shkodrës, përmes fuqizimit të viktimave të trafikimit dhe dhunës me bazë gjinore [...]

“Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri”

Titulli i Projektit: “Ofrimi i shërbimeve profesionale dhe mbështetja e riintegrimit për viktimat dhe viktimat e mundshme të trafikimit në Shqipëri” Zonat e projektit: Tirana, Shkodra, Dibra, Kukësi Qëllimi i përgjithshëm: Për të ofruar ndihmë direkte për riintegrimin e viktimave të trafikimit dhe fëmijëve të tyre dhe për të rritur përpjekjet për identifikim përmes punës [...]